Κ.Ε.Σ.Υ  ΧΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Ενημερώνουμε τους διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής, αναφορικά με την διαδικασία παραπομπής για αξιολόγηση μαθητή/τριας από το Κ.Ε.Σ.Υ. , με βάση το αθρ.11 του Ν. 4547/2018 και την Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ4/13-12-2018.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βήμα 1ο: Το σχολείο ή ο γονέας/ κηδεμόνας διαπιστώνει ότι κάποιος μαθητής εμφανίζει εκπαιδευτικές ή ψυχοκοινωνικές ανάγκες – δυσκολίες. Οι ανάγκες – δυσκολίες ενδέχεται να διαπιστώνονται και από τη διερεύνηση αναγκών που διενεργεί το ΚΕΣΥ.

Βήμα 2ο: Ο γονέας/κηδεμόνας απευθύνεται ή καλείται, κατά περίπτωση, από την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ή την ΕΔΕΑΥ για να υποβάλει αρχικά αίτημα στο σχολείο με το οποίο θα αιτείται και θα συναινεί στην έναρξη της διαδικασίας υποστήριξης του/της μαθητή/τριας (ΕΝΤΥΠΟ 1).

Βήμα 3ο: Συντάσσεται, Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση για τον/τη μαθητή/τρια. (ΕΝΤΥΠΟ 2)

Την έκθεση εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών και περιλαμβάνει πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.

Βήμα 4ο: Με βάση την περιγραφική παιδαγωγική έκθεση (ΕΝΤΥΠΟ 2), συντάσσεται το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΕΝΤΥΠΟ 3), με ευθύνη της Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ή της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και σε συνεργασία με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας.

Βήμα 5ο: Το σχολείο εφαρμόζει το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης (εντός της τάξης) με ευθύνη της Ομάδας Εκπ/κής Υποστήριξης/ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή και με την υποστήριξη του Κ.Ε.Σ.Υ όπου ζητηθεί. Στο (ΕΝΤΥΠΟ 3), αποτιμώνται τα αποτελέσματά του προγράμματος και διατυπώνεται πρόταση για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ ή όχι.

Βήμα 6ο:  Αν μετά την εφαρμογή του Βραχυχρόνιου Προγράμματος Παρέμβασης, συνεχίζει να υφίσταται ανάγκη αξιολόγησης του μαθητή/τριας από το ΚΕΣΥ, το σχολείο αποστέλλει Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων με αιτιολογημένη εισήγηση προς το ΚΕΣΥ, από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών όπως περιγράφονται στο (ΕΝΤΥΠΟ 3). Συνυποβάλλεται το (ΕΝΤΥΠΟ 3)  όπου συμπληρώνεται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του και το ((ΕΝΤΥΠΟ 2).   Παράλληλα συμπληρώνεται και υποβάλλεται το ερωτηματολόγιο Achenbach (ΕΝΤΥΠΟ 5) αν ο μαθητής παρουσιάζει δυσκολίες συμπεριφοράς ή προσαρμογής στο σχολείο. Παρακαλούμε στο φάκελο που αποστέλλεται στο ΚΕΣΥ να συμπεριλαμβάνοται και βαθμολογημένα γραπτά γλώσσας και Μαθηματικών & βαθμολογία τετραμήνου.

Βήμα 7ο: Ο γονέας σε συνεννόηση με το σχολείο υποβάλλει αίτημα προς το ΚΕΣΥ για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας .

Βήμα 8ο: Η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ αξιολογεί τον/τη μαθητή/τρια και εκδίδει αξιολογική έκθεση – γνωμάτευση, συνοδευόμενη με προτάσεις. Η γνωμάτευση αξιολογική έκθεση επιδίδεται στον γονέα / κηδεμόνα, ο οποίος με δική του ευθύνη τη διακινεί προς το σχολείο ή άλλους φορείς. Με την παραλαβή της γνωμάτευσης, το Κ.Ε.Σ.Υ θα ενημερώνει ηλεκτρονικά το σχολείο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης (για να ζητήσει από το γονέα να προσκομίσει την γνωμάτευση στο σχολείο) .

Επισημαίνεται ότι:

Σε περίπτωση που ο γονέας απευθύνεται πρώτα στο ΚΕΣΥ, θα παραπέμπεται στο σχολείο, προκειμένου να εφαρμοστεί η παραπάνω διαδικασία (περιγραφική έκθεση, βραχυχρόνιο πρόγραμμα, πρακτικό συλλόγου διδασκόντων κλπ.), όπως προβλέπεται στο νόμο.

Στις περιπτώσεις επαναξιολόγησης μαθητών που έχουν ήδη γνωματευθεί από το ΚΕΣΥ/ΚΕΔΔΥ για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες - ανάγκες,  δεν απαιτείται η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας.  O γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει αίτηση επαναξιολόγησης απευθείας στο ΚΕΣΥ.

Η παραπάνω διαδικασία αφορά όλα τα καινούρια αιτήματα.

Παρακαλούνται να ενημερωθούν ο σύλλογος εκπαιδευτικών και τα μέλη των ΕΔΕΑΥ στις σχολικές μονάδες που υποστηρίζουν.

Παρακαλούνται οι διευθυντές/ντριες των δημόσιων σχολικών μονάδων Δ.Ε. Γενικής και Ειδικής Αγωγής, όπως ενημερώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων τους για τα παραπάνω.

                                                                                              Η Προϊσταμένη

                                                                                             Ντούβλη Καλλιρρόη